Privacybeleid Hulphoudhulp-Offerte.be

Benieuwd hoe Huishoudhulp-Offerte.be vertrouwelijk omspringt met jouw gegevens? Je vindt alle informatie in onderstaand privacybeleid, waar verteld wordt welke stappen Huishoudhulp-Offerte.be onderneemt om jouw privacy te beschermen, hoe jij continu inspraak hebt in dit proces en hoe Huishoudhulp-Offerte.be jou garandeert dat dit beleid wordt nageleefd. Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je dat Huishoudhulp-Offerte.be jouw gegevens verzamelt en gebruikt zoals hieronder beschreven. Gelieve dit privacybeleid te lezen in samenhang met de cookie policy van Hulphoudhulp-Offerte.be.

Dit privacybeleid is van toepassing op (a) www.hulphoudhulp-offerte.be, hierna “Website” en (b) alle (commerciële) relaties tussen Huishoudhulp-Offerte.be en zij die deze website bezoeken of gebruik maken van Huishoudhulp-Offerte.be’s offertediensten, maar ook prospecten, aangesloten bedrijven en business partners (affiliates).

Uitsluitingen

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze eigen website. In geen geval is Huishoudhulp-Offerte.be verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige derde partij. We raden aan om de desbetreffende websites rechtstreeks te raadplegen i.v.m. hun privacybeleid.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op persoonlijke informatie en niet op publieke informatie.

Welke gegevens verzamelt Hulphoudhulp-Offerte.be?

Door de website te bezoeken of door te klikken op een e-mail van Hulphoudhulp-Offerte.be, wordt er automatisch anonieme informatie opgeslagen via cookies of vergelijkbare technologieën die Huishoudhulp-Offerte.be in staat stellen om dit te doen. Huishoudhulp-Offerte.be houdt bijvoorbeeld bij welke pagina’s je bezoekt (doorklik- en navigatiegegevens), welke webbrowser je gebruikt, welke website je bezocht waarmee je toegang kreeg tot de website. Het is niet mogelijk jou te identificeren op grond van deze gegevens, aangezien deze geanonimiseerd zijn. Het laat Huishoudhulp-Offerte.be enkel toe om de trafiek op de Website in kaart te brengen om verbeteringen aan te brengen aan onze diensten, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden of advertenties te tonen.

Wens je als websitebezoeker gebruik te maken van onze offertediensten (hierna “aanvrager”) of met ons contact op te nemen, wordt er via een contactformulier expliciet naar een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Geef je als de betrokkene jouw toestemming, worden die gegevens, samen met je IP-adres, gebruikt voor klantenbeheer (administratie en opvolging van offerteaanvragen) en voor gepersonaliseerde marketing en reclame, zoals een nieuwsbrief. Het gaat om volgende expliciete gegevens:

Enkel voor het plaatsen van een offerteaanvraag of het indienen van een contactformulier is al deze informatie verplicht. Deel je de gevraagde informatie niet mee, kan Huishoudhulp-Offerte.be jouw aanvraag niet behandelen en worden jouw gegevens bijgevolg niet opgeslagen.

 • Identificatiegegevens, waaronder:
  • je naam, voornaam en/of firmanaam
  • je volledige adres
  • je telefoonnummer
  • je e-mailadres
 • Leefgewoonten relevant voor je offerteaanvraag: informatie over het verbruik van goederen, diensten en gedrag van de aanvrager

Alle gegevens die Huishoudhulp-Offerte.be verkrijgt via derden of uit enquêtes, klanttevredenheids- of marktonderzoek, commerciële acties, sociale media, inschrijving van de nieuwsbrief en respons per e-mail worden conform bewaard.

Van bedrijven waarmee een samenwerkingsverband kan opgestart worden, houdt Huishoudhulp-Offerte.be eveneens gegevens bij. Deze informatie wordt eerst en vooral bekomen door informatie die de betrokkene zelf expliciet meedeelt, waaronder de bedrijfsnaam en/of die van de contactpersoon, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, GSM-nummer (optioneel), de website (optioneel) en de sectoren waarin zij actief zijn. Om nieuwe prospecten te kunnen contacteren, verzamelt Huishoudhulp-Offerte.be ook gegevens via publiek toegankelijke kanalen zoals, Google, Facebook, Gouden Gids, KBO, LinkedIn, gedrukte reclame,  … en vertrouwelijke handelsinformatie via Companyweb. Tot slot, kan je ons bereiken via telefoon, e-mail en post. Om die communicatie in kaart te brengen en onze diensten te verbeteren, wordt de inhoud opgeslagen in een notitie in ons systeem voor klantenbeheer. Zo willen wij jou optimaal van dienst zijn.

Wat doet Huishoudhulp-Offerte.be met jouw gegevens?

Voor aanvragers: Jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van Huishoudhulp-Offerte.be na uitdrukkelijke goedkeuring van het Privacybeleid. Huishoudhulp-Offerte.be verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die nodig zijn om de aangevraagde diensten of producten te kunnen leveren. In dit geval, heeft dat als doel dat (a) de partners van Huishoudhulp-Offerte.be contact met jou kunnen opnemen en/of over voldoende informatie beschikken om een offerte op maat uit te werken (b) om jou op de hoogte te houden van de status van jouw aanvraag en (c) om gepast te kunnen communiceren, bijvoorbeeld voor klantensupport. Daarnaast kan je e-mailadres gebruikt worden voor direct marketing, zoals het versturen van een periodieke nieuwsbrief.

Voor bedrijven: Jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van Huishoudhulp-Offerte.be, zodat Huishoudhulp-Offerte.be contact met jou kan opnemen om een eventueel samenwerkingsverband op te starten (prospectie) of voor direct marketing-doeleinden. Wordt er een contract tussen jouw bedrijf en Huishoudhulp-Offerte.be opgesteld, zal deze informatie ook aangewend worden voor klanten- of leveranciersadministratie.

Wie heeft inzage in jouw gegevens?

Jouw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en niet verkocht of gedeeld aan derde partijen (a) die geen relatie hebben tot de dienstverlening aangeboden door Huishoudhulp-Offerte.be (b) zonder dat jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Jouw informatie is in eerste instantie bestemd voor intern gebruik bij Huishoudhulp-Offerte.be en alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. In het geval van een offerteaanvraag, worden deze gegevens enkel doorgegeven aan een strikt gedefinieerde groep van derden, namelijk de bedrijven aangesloten bij Huishoudhulp-Offerte.be. Dit om ervoor te zorgen dat je in contact treedt met dienstenchequesbureau’s die de aangevraagde diensten kunnen aanbieden. Zij staan met Huishoudhulp-Offerte.be onder contractuele verplichting om deze gegevens uitsluitend te gebruiken om een offerte op te stellen en daarover contact met je op te nemen. Zij verplichten zich ertoe jouw gegevens voor geen andere doeleinden in te zetten, dan waarvoor jij uitdrukkelijk jouw toestemming hebt gegeven tijdens het aanvragen van een offerte.

Nadat je de offerteaanvraag met je gegevens hebt ingediend, kunnen de aangesloten partners de aanvraag terugvinden in de database. Maximum vijf aangesloten bedrijven kunnen jouw persoonlijke contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en volledige adres) verkrijgen.

Het is evenwel mogelijk dat Huishoudhulp-Offerte.be jouw persoonsgegevens aan derden meedeelt, onder volgende strikte voorwaarden:

 1. wanneer Huishoudhulp-Offerte.be hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 2. wanneer Huishoudhulp-Offerte.be of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval jouw persoonsgegevens –  dewelke Huishoudhulp-Offerte.be heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 3. wanneer Huishoudhulp-Offerte.be voor bepaalde taken of onderzoeken zelf de middelen niet heeft, zoals het versturen van een nieuwsbrief aan meerdere geadresseerden. Indien Huishoudhulp-Offerte.be beroep doet op een externe verwerker, zal er op toegezien worden dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Huishoudhulp-Offerte.be legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Jij hebt steeds het recht om…

 • je gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens of deze verwerking te beperkenDit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door het weigeren van cookies of door je verzoek per e-mail naar Hulphoudhulp-Offerte.be te sturen. Huishoudhulp-Offerte.be zal er dan alles aan doen om je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan ook op elk moment door op de uitschrijflink in de nieuwbrief te klikken.
 • volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van jouw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Huishoudhulp-Offerte.be te vragen jouw gegevens over te dragennaar een andere dienstverlener, per schriftelijk verzoek via ons e-mailadres (zie onderaan)

Klacht indienen?

Huishoudhulp-Offerte.be benadrukt dat zij op elk moment tracht te handelen overeenkomstig (a) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (b) de EU Verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (c) de algemene verordening gegevensbescherming. Denk je dat wij jouw gegevens niet conform de wet verwerken? Dan kan je klacht indienen bij de Commission For Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria.

Huishoudhulp-Offerte.be verbindt zich ertoe om eender welke haalbare, fysieke, dan wel technologische of organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (a) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook (b) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Huishoudhulp-Offerte.be bewaart alle verzamelde persoonsgegevens beveiligd in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e-mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. FUSG kan in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

Update Privacybeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 28 januari 2019. Huishoudhulp-Offerte.be is gerechtigd om op eender welk moment het privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is daarom aangeraden om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om zo op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.

Contacteer Huishoudhulp-Offerte.be

Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of over de manier waarop FUSG bvba jouw gegevens verwerkt, kan je FUSG steeds bereiken

Cookies Statement

Welke partijen zijn er?

 • Huishoudhulp-Offerte.be: FUSG Ltd ( BG 204895541), te bereiken
 • ‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Huishoudhulp-Offerte.be via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Cookies?! Wat zijn dat en waarom maakt FUSG er gebruik van?

De website (www.Huishoudhulp-Offerte.be ) maakt gebruik van cookies. Een cookie dient om jouw surfervaring aangenamer te maken. Het is een klein, onschadelijk tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer, wanneer je de website Huishoudhulp-Offerte.be bezoekt. Met de nadruk op onschadelijk, want het doet jouw computer werkelijk geen kwaad.

De cookies bevatten een unieke code die toelaat om jouw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren te herkennen tijdens je bezoek aan onze website. Wij kunnen je echter niet identificeren op grond van deze gegevens. Waarvoor worden ze wel gebruikt? Dankzij cookies kunnen we:

 • Het gebruik van de website optimaliseren (vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren; de veiligheid en snelheid van website verbeteren; analyseren van populariteit van bepaalde pagina’s)
 • Je voorkeuren/instellingen onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of downloaden elke keer je onze website bezoekt.
 • Onze marketing efficiënter maken, zodat we je een betere service kunnen bieden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies weigert, plaatst ons systeem cookies van zodra je onze website bezoekt.

De verzamelde informatie is enkel voor intern gebruik bij Huishoudhulp-Offerte.be om onze dienstverlening te verbeteren. Je Cookie-gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Huishoudhulp-Offerte.be benadrukt ook graag dat alle informatie anoniem wordt verwerkt.

Graag wijzen we erop dat dit Cookie Statement moet worden gelezen in combinatie met het Privacybeleid van Huishoudhulp-Offerte.be be.

Welke cookies gebruikt Huishoudhulp-Offerte.be?

First-party cookies

We maken allereerst gebruik van first party cookies of directe cookies, die informatie verzamelen op onze website zelf. Deze cookies zijn nodig om je bezoek aan de website vanuit technisch standpunt mogelijk te maken en te verbeteren, door bepaalde zaken over jou te onthouden zoals welke pagina’s je bezoekt en hoe lang, welke taal je spreekt, enz. Deze cookies kunnen onderverdeeld worden in:

 • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar voor het functioneren van de website. Waarom? Ze laten jou toe om de website te bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te gebruiken, zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd. Indien je deze cookies weigert, werken bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal).

 • Functionele cookies

Functionele cookies zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring. Ze onthouden bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur en woonplaats. Of vermijden dat je telkens dezelfde vragen moet beantwoorden bij een offerteaanvraag/contactformulier. Met andere woorden: ze maken jouw surfervaring gemakkelijker.

 • Performantiecookies of Analytische cookies

Deze cookies hebben tot doel om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Dat bezoekersgedrag analyseren we om het gebruik en prestatie van de website te optimaliseren. Kortom: het zorgt voor een betere gebruikservaring.

 • Sessie cookies

Deze cookies onthouden dat jij op een pagina van onze website bent geweest, zodat we jou tijdens een sessie niet telkens als nieuwe bezoeker beschouwen bij het doorklikken naar een nieuwe pagina.

Third-party en profiling cookies

Huishoudhulp-Offerte.be maakt gebruik van de diensten van Google (waaronder Google Analytics en Google Ad), Facebook, Bing en onze affiliates. Om die diensten mogelijk te maken worden er door deze externe partijen zogenaamde ‘third-party cookies’ of ‘pixels’ geplaatst op onze website om je surfervaring persoonlijker te maken.

Deze diensten werken door middel van stukjes code die van third-party sites zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar echter geen invloed op en kunnen hier bijgevolg onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld.

Geen zorgen: ze zijn net zo goedaardig als andere cookies. Zo kunnen we je gerichter commerciële boodschappen tonen die overeenstemmen met je interesses.

Hoe kan ik die Cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Je kan ook op elk moment de cookieaanstellingen aanpassen en reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat:

Indien je nog vragen hebt over deze cookie statement, neem dan contact op via ons contactformulier.

Wijzigbaarheid

Huishoudhulp-Offerte.be streeft ernaar de lijst van gebruikte cookies up-to-date te houden. Vanwege het niet-statische karakter van internet en de vele betrokken (externe) partijen kan het echter zo zijn dat niet alle actuele cookies en/of sites per direct in dit overzicht te vinden zijn. Huishoudhulp-Offerte.be behoudt dan ook het recht om dit cookiestatement te allen tijde te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 28 januari 2019.